Privacy Beleid

Kinderlogopediepraktijk A.I.E. van de Griend hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wordt heldere en transparante informatie gegeven over hoe er wordt omgegaan met persoonsgegevens.

Kinderlogopediepraktijk A.I.E. van de Griend doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Kinderlogopediepraktijk A.I.E. van de Griend houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt het volgende met zich mee:

–          De persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy

–          Verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt

–          Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens

–          Passende technische en organisatorische maatregelen nemen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is

–          Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt

–          Op de hoogte zijn van rechten omtrent uw persoonsgegevens, cliënten hierop wijzen en deze respecteren.

Kinderlogopediepraktijk A.I.E. van de Griend is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens via de website of onder aan dit document.

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Kinderlogopediepraktijk A.I.E. van de Griend verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

–      Het controleren op verzekeringsrecht bij de zorgverzekeraar (COV).                                                    –      Het leveren van logopedische zorg; onderzoek, advies en behandeling.                                            –      Indien nodig overleg met derden (te denken aan huisarts of medisch specialist).             –      Cliënttevredenheidsonderzoek (via CTO-Logo).

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

–          Aanmelding bij Kinderlogopediepraktijk A.I.E. van de Griend voor onderzoek en/of behandeling

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Kinderlogopediepraktijk A.I.E. van de Griend de volgende persoonsgegevens van u vragen:

–          Voornaam

–          Tussenvoegsel

–          Achternaam

–          Adres/Postcode

–          Woonplaats

–          Telefoonnummer

–          E-mailadres

–          Geslacht

–          Geboortedatum

–          BSN

–          Bij minderjarigen contact gegevens ouders/verzorgers

–          Zorgverzekering

–          Huisarts

–          Verwijzer

–          Andere betrokken medici

–          Andere betrokken disciplines

–          Schoolgegevens incl. leerkracht en Intern begeleider

–          Medische gegevens

 

Verstrekking aan derden
Bovenstaande gegevens kunnen aan derde partijen worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Binnen de praktijk wordt gebruik gemaakt van derde partijen voor de volgende doeleinden:

–          Het declareren van geleverde zorg

–          Het uitvoeren van een cliënttevredenheidsonderzoek

–          Emailverkeer en het opbouwen van de website

–          Financiële administratie

Kinderlogopediepraktijk A.I.E. van de Griend geeft geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) worden uiteraard de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder worden de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij de praktijk opvraagt. In een dergelijk geval dient de praktijk medewerking te verlenen en is verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kan Kinderlogopediepraktijk A.I.E. van de Griend persoonsgegevens delen met derden indien hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Kinderlogopediepraktijk A.I.E. van de Griend verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Kinderlogopediepraktijk A.I.E. van de Griend bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.De cliëntdossiers met behandelinformatie dienen vijftien jaar na het afsluiten van de behandeling te worden bewaard, bij minderjarigen gaat deze termijn van 15 jaar op het moment dat zij de leeftijd van 18 jaar bereiken.

 

Beveiliging

Kinderlogopediepraktijk A.I.E. van de Griend heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

–          Alle personen die namens Kinderlogopediepraktijk A.I.E. van de Griend van persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

–          Hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen

–          Gebruik maken van een virusscanner

–          Gebruik maken van een beveiligde mailomgeving

–          We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is

–          De gegevens voor het cliënttevredenheidsonderzoek worden anoniem verwerkt

–          Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

–          We testen en evalueren regelmatig onze privacy maatregelen

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegeven welke Kinderlogopediepraktijk A.I.E. van de Griend van u ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Kinderlogopediepraktijk A.I.E. van de Griend of door één van haar verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door Kinderlogopediepraktijk A.I.E. van de Griend te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Er kan van u gevraagd worden om u te legitimeren voordat gehoor kan worden gegeven aan voornoemde verzoeken.

Mag Kinderlogopediepraktijk A.I.E. van de Griend wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraagt Kinderlogopediepraktijk A.I.E. van de Griend u hierover direct contact met de praktijkhouder op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan is dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van dit Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met de praktijkhouder op!

Contactgegevens

Kinderlogopediepraktijk A.I.E. van de Griend                                                                                                                                              Schubertdreef 59                                                                                                                                                                                             2992 EV   Barendrecht

aievandegriend@kinderlogopediebarendrecht.nl